Login Form  

   

ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 17 ​ແຂວງອັດຕະປື ຈຳນວນຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ 06 ທ່ານ
 ເລືອກເອົາ 05 ທ່ານ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ແຂວງອັດຕະປື ມີ 05 ທ່ານ:

1. ທ່ານ ເລັດ ໄຊຍະພອນ
2. ທ່ານ ນາງ ພອນມະນີ ຂຽນໄຊຍະວົງ
3. ທ່ານ ເພັດແກ້ວ ເຮືອງປັນຍາ
4. ທ່ານ ມະນີໂສ ຊາມຸນຕີ
5. ທ່ານ ບົວລະພັນ ວົງຊາລະຊິດ

 

1

ທ່ານ ເລັດ ໄຊຍະພອນ

 

 

3

ທ່ານ ເພັດແກ້ວ ເຮືອງປັນຍາ

 

4

ທ່ານ ມະນີໂສ ຊາມຸນຕີ

 

 

 

5

ທ່ານ ນາງ ພອນມະນີ ຂຽນໄຊຍະວົງ

 

6

ທ່ານ ບົວລະພັນ ວົງຊາລະຊິດ

 

 

7

ທ່ານ ນາງ ອ່ອນໃສ ມຽງລາວັນ

 

 

 

 

 

   
© Laos News Agency