Login Form  

   

ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 02 ​ແຂວງຜົ້ງສາລີ ຈຳນວນມີຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ 07 ທ່ານ
ເລືອກເອົາ 05 ທ່ານ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ແຂວງຜົ້ງສາລີ ມີ 05 ທ່ານ:

1. ທ່ານ ບົວທອງ ອຸແສງຄຳ
2. ທ່ານ ຄຳສຸກ ບຸນຍະວົງ
3. ທ່ານ ດຣ. ຈັນສີ ແສງສົມພູ
4. ທ່ານ ຈັນເປົາ ສຸລະວົງ
5. ທ່ານ ກົງຈີ ຢ່າງຈື່

 

ເຂດ 02 1 ທ່ານ ຄຳສຸກ ບຸນຍະວົງ

 

 

ເຂດ 02 2 ທ່ານ ບົວທອງ ອຸແສງຄຳ

 

 

ເຂດ 02 3 ທ່ານ ກົງຈີ ຢ່າງຈື່

 

 

ເຂດ 02 4 ທ່ານ ດຣ. ຈັນສີ ແສງສົມພູ

 

 

ເຂດ 02 5 ທ່ານ ຈັນເປົາ ສຸລະວົງ

 

ເຂດ 02 6 ທ່ານ ສົມຈິດ ລາວຈຸງ

 

ເຂດ 02 7 ທ່ານ ພວງສັກ ແສງແກ້ວປະເສີດ

 

 

 

   
© Laos News Agency