Login Form  

   

ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 16 ​ແຂວງເຊກອງ ຈຳນວນຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ 07 ທ່ານ
 ເລືອກເອົາ 05 ທ່ານ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ແຂວງເຊກອງ ມີ 05 ທ່ານ:

1. ທ່ານ ດຣ. ວິໄລວົງ ບຸດດາຄຳ
2. ທ່ານ ນາງ ໄຮມະນີ ວົງໜໍ່ແກ້ວ
3. ທ່ານ ພອນເພັດ ຄີວລາວົງ
4. ທ່ານ ດົງເພັດ ພະຍົນ
5. ທ່ານ ອຳໄພ ຈິດມານົນ

 

1

ທ່ານ ດຣ. ວິໄລວົງ ບຸດດາຄຳ

 

 

2

ທ່ານ ພອນເພັດ ຄີວລາວົງ

 

 

3

ທ່ານ ນາງ ໄຮມະນີ ວົງໜໍ່ແກ້ວ

 

 

4

ທ່ານ ອຳໄພ ຈິດມານົນ

 

 

5

ທ່ານ ດົງເພັດ ພະຍົນ

 

 

6

ທ່ານ ຄຳບາງ ພະສະແຫວງ

 

 

7

ທ່ານ ຈັນໄທ ຄຳມະນີວົງ

 

 

   
© Laos News Agency